Bestyrelsen

Bente Zaar Nielsen
Formand
(Kristavej 4)
bzn@mail.dk
tlf.: 23 86 44 68
Kurt Børding Næstformand
(Kristavej 5)
dixipaw@cloud.com
tlf.: 23 96 83 22
Ole Skovgaard
Kasserer
(Kristavej 29)
skovgaard@lite.dk
tlf.: 86 23 17 54 / 24 25 52 26
Lena Svenningsen
Bestyrelsesmedlem
(Kristavej 39)
lenabs57@gmail.com
tlf.: 25 54 17 11
Kåre Stilling
Bestyrelsesmedlem
(Kristavej 33)
fam@stilling.eu
tlf.: 40 92 62 13
Thorkild Lauritzen
Suppleant
(Kristavej 12)

tlf.: 30 48 46 76

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. som vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen.

Generalforsamlingen vælger også 2 suppleanter og 1 revisor for 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på et efterfølgende møde med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.

Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Grundejerforeningen    KRISTAVEJ  –  Kristavej  4  –  tlf. 23 86 44 68   –   email: bzn@mail.dk