Bestyrelsen

Kåre Stilling
Formand
(Kristavej 33)
fam@stilling.eu
tlf.: 40 92 62 13
Ole Skovgaard
Økonomi
(Kristavej 29)
skovgaard@lite.dk
tlf.: 86 23 17 54 / 24 25 52 26
Bente Zaar Nielsen
Sekretær
(Kristavej 4)
bzn@mail.dk
tlf.: 23 86 44 68
Jan Lange Ahrensbach
Menigt medlem
(Kristavej 8)
ahrensbachjanlange@gmail.com
tlf.: 28 94 14 46
Jacob Lystrup Vraa
Menigt medlem
(Kristavej 14)
jacoblystrupvraa@gmail.com
tlf.: 23 22 19 64

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. som vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen.

Generalforsamlingen vælger også 2 suppleanter og 1 revisor for 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på et efterfølgende møde med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.

Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

GF KRISTAVEJ-Grønhøj Strand:  Kåre Stilling  –  Asmild Dige 4, 8800 Viborg – tlf.: 29 72 09 42   – mail: fam@stilling.eu