Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen Kristavej – Grønhøj
§ 1
Foreningens navn, stiftelse og hjemsted
Grundejerforeningen Kristavej, Grønhøj er stiftet den 22. april 2000.
Grundejerforeningens hjemsted er Grønhøj, Jammerbugt Kommune
Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid værende formands privatadresse.
§ 2
Foreningens formål
a) at varetage grundejernes fælles interesser
b) at forestå forhandling mellem grundejerne og myndigheder, offentlige værker
samt leverandører af el, vand, renovation og lignende
c) at forestå vedligeholdelse af de på matrikelkortet angivne veje og stier samt
beplantning og vedligeholdelse af de på området beliggende fællesarealer
§ 3
Medlemskab
Foreningens medlemmer er de til enhver til værende ejere af de 36 grunde på
Kristavej, Grønhøj.
Ved ejerskifte er den tidligere og den nye ejer pligtige til i fællesskab at anmelde
ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse
foreningen om den nye ejers navn, bopæl, telefonnummer og e-mail adresse.
Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor
foreningen.
Retten i Hjørring er værneting for alle tvister foreningen og dens medlemmer
imellem.
§ 4
Generalforsamling
a) Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der ikke må
være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.
Dirigenten afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde,
stemmeafgivning og dennes resultater.
b) Den årlige generalforsamling afholdes i Grønhøj Påskelørdag eller senest
inden udgangen af april måned efter bestyrelsens valg.
c) Generalforsamlingen skal være bekendtgjort enten ved brev eller ved e-mail
til hvert enkelt medlem til den i medlemslisten anførte adresse med mindst 14
dages varsel.
d) I sager, der ikke er påført dagsordenen, kan generalforsamlingen ikke tage
bindende beslutning.
e) Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
f) Hvert medlem betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent, der
erlægges forud.
Opkrævning og betaling sker efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
Udebliver betaling af kontingent udover 30 dage efter den af bestyrelsen
fastsatte forfaldsdag, kan beløbet inddrives ad retslig vej for restantens
regning.
g) En afgørelse, besluttet af en lovlig generalforsamling, kan ikke forebringes
eller slettes før tidligst den nærmest følgende generalforsamling
h) Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpel stemmeflertal.
I tilfælde af stemmelighed stemmes der om skriftligt. Er der atter
stemmelighed er forslaget bortfaldet
i) Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt blot et medlem kræver dette eller
af dirigenten.
j) Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.
k) Ethvert medlem har én stemme pr. grund. Der kan stemmes pr. brev / e-mail
og i henhold skriftlige fuldmagter. Intet medlem kan dog afgive stemme i
henhold til mere end to fuldmagter.
l) Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.
Udskrift af protokollen / referat udsendes sammen med kontingentopkrævning
senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse.
m) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når 2/3 af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til
foreningen, fremsender skriftlig begæring herom – med motiveret forslag til
dagsorden.
Senest 14 dage efter begæringens modtagelse skal bestyrelsen indkalde til
ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages og højest 1 måneds
varsel.
n) Til varetagelse af beslutninger, der går ud på ændret anvendelse af
fællesarealer, ændring af vedtægterne, pålæg om betaling af engangsbeløb fra
medlemmernes side samt optagelse af lån, kræves at beslutningen vedtages
med 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer,
som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer.
Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget, indkaldes ny generalforsamling, der skal afholdes
inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages ved
almindeligt stemmeflertal uden hensyn til de mødendes antal.
§ 5
Dagsorden på generalforsamling
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
a) Valg af dirigent
b) Bestyrelsens beretning om det forløbne år ved formanden
c) Fremlæggelse af det reviderede regnskab underskrevet af revisor og bestyrelse
d) Fastlæggelse af kontingent
e) Indkomne forslag fra medlemmerne
f) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
g) Valg af revisor
h) Eventuelt
I lige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 1 revisor.
I ulige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 1 revisor.
Genvalg kan finde sted.
§ 6
Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der er valgt for to år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på et efterfølgende møde med formand,
næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.
Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
§ 7
Generalforsamlingsreferat
Som nævnt under § 4 pkt. l føres der protokol over de på generalforsamlingen
vedtagne beslutninger, der underskrives af dirigent og bestyrelsesmedlemmerne efter
generalforsamlingen, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende.
Beretningen indsættes efterfølgende på grundejerforeningens hjemmeside.
§ 8
Tegning
Foreningen tegnes af bestyrelsen.
Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden
og et bestyrelsesmedlem i forening.
§ 9
Revision
Revision af foreningens regnskab foretages af en på generalforsamlingen valgt
revisor, der vælges for et år ad gangen.
§ 10
Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Kassereren fører en af generalforsamlingen godkendt kassebog, samt en medlemsliste.
Foreningens midler – udover kassebeholdningen på højest kr. 1.000 – indsættes på en i
foreningens navn oprettet konto i et pengeinstitut eller girokonto, hvorfra beløb kun
kan hæves af kassereren.
§ 11
Foreningens opløsning
Foreningen kan opløses eller fusioneres med en anden grundejerforening, når en
generalforsamling træffer afgørelse herom.
Den afsluttende ekstraordinære generalforsamling træffer beslutning om anvendelse
af de eventuelle midler, foreningen måtte råde over.
Ændring af vedtægterne af 22. april 2000 er sket på generalforsamlingen den 11. april
2009.

GF KRISTAVEJ-Grønhøj Strand:  Kåre Stilling  –  Asmild Dige 4, 8800 Viborg – tlf.: 29 72 09 42   – mail: fam@stilling.eu